πληροφορίες

Αντικείμενο μας είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή οπτικής πληροφορίας στο ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο, με ειδικό ενδιαφέρον για τα έργα πολιτισμού. Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες μας, σε συνεργασία και με ειδικούς από διαφορετικές ειδικότητες, έχουν ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογών και αφορούν μεταξύ άλλων:

εταιρική ταυτότητα, σήμανση, φυλλάδια, περιοδικά, βιβλία, διαφημίσεις, εξώφυλλα, ημερολόγια, χάρτες, σχέδια, εικονογράφηση, παρουσιάσεις, ιστοσελίδες, πολυμέσα, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων,γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Για να δείτε κάποιες από τις τις δουλειές μας επισκεφτείτε το τμήμα Έργα.

Under Construction