πληροφορίες - short-cv

Βαλασίάδης Νίκος

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
                 
2000  ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή,  ΑΠΘ
Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία.
Θέμα: Αυτοµατοποιηµένη σχεδίαση αρχαιολογικών δεδομένων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

1994  Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

05/2008  
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Γραφιστική, Υπηρεσίες εισαγωγής και επεξεργασίας δεδοµένων, Υπηρεσίες πρόσβασης δικτύων επικοινωνίας (Internet), Υπηρεσίες παροχής συµβουλών και άλλων προµηθειών λογισµικού.

05/03 - 04/08  Εταιρεία Voyager Mobile Technologies (ανάπτυξη λογισµικού)
Γραφικός σχεδιασµός για έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα. Υπεύθυνος τµήµατος "Culture IT" (Εφαρµογές Πληροφορικής σε έργα Πολιτισµού)

04/02 - 04/03  Εταιρεία  Media View  (γραφικές τέχνες, έντυπο, διαφήµιση)
Υπεύθυνος γραφικού σχεδιασµού, δηµιουργικού, σχεδίασης και παραγωγής µηνιαίου περιοδικού εντύπου "IQ Το περιοδικό των φοιτητών".

05/01 - 09/02  Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα "Ζώντας την Αρχαιολογία µέσα στο χώρο και το Χρόνο". Υπεύθυνος γραφικού σχεδιασµού για εφαρµογή εικονικής ξενάγησης.

03/98 - 12/98  Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Πρόγραµµα Επιφανειακής Έρευνας Λαγκαδά.
Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση αρχαιολογικού εποπτικού υλικού.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (ως αρχαιολόγος)

2001 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ανασκαφή Παλιαµπέλων, Πιερία

1998 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ανασκαφ1ή Λουλουδιών, Πιερία  

1998 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ανασκαφή Τούµπας, Θεσσαλονίκη

1997 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ανασκαφή Λουλουδιών, Πιερία

1996 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ανασκαφή Catal Houyuk, Ικόνιο -Τουρκία
Ανασκαφή Τούµπας, Θεσσαλονίκη

1996 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ανασκαφή Λουλουδιών, Πιερία

1995 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ανασκαφή Λουλουδιών, Πιερία

1994 ΙΣτ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανασκαφή Σταγείρων, Χαλκιδική

1994 Κεντρική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων ΥΠ.ΠΟ
.
Επιφανειακή Έρευνα Ιεράπετρας, Κρήτη

1994 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Ανασκαφή Τούµπας, Θεσσαλονίκη

1993 ΙΣτ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανασκαφή Παλατιανού, Κιλκίς

1992 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Ανασκαφή Τούµπας, Θεσσαλονίκη
Ανασκαφή Ακρόπολης, Βεργίνα
Επιφανειακή Έρευνα Λαγκαδά

1991 ΚΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανασκαφή Ματάλων, Κρήτη  
Ανασκαφή Βαθύ, Κρήτη

1991 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη
ς
Ανασκαφή Ακρόπολης, Βεργίνα

1990 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ανασκαφή Ακρόπολης, Βεργίνα

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Πολύ καλή Γνώση (Cambridge Αdvanced Cert.)
Γερµανικά: Καλή γνώση 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Αρχαιολογία Πεδίων Μάχης, Πολεμική Ιστορία, Φωτογραφία

Under Construction